Navigácia

ŠKOLSKÝ KLUB

Platba za ŠKD

 

Poplatok za ŠKD je vo výške 8,00 € na jeden mesiac.

 

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Poprad č. 7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa zvyšuje  príspevok na činnosť školského klubu detí na sumu: 8,- €  mesačne s účinnosťou od 1. 2. 2018.

Žiak, ktorý nebude mať zaplatený poplatok po upozornení bude zo školského klubu vyradený.

 

Platbu  vo výške 8,-  za mesiac je potrebné uskutočniť do 15 – tého dňa v mesiaci. 

 

Úhradu môžete realizovať mesačne, alebo za prvý polrok školského roka, t.j. 8 € x 4 mesiace = 32 € /tým sa ukončí financovanie kalendárneho roka k 31. 12./ a za druhý polrok školského roka 8 € x 6 mesiacov = 48 €.

 

Zadávajte presnú sumu, aby nevznikli nedoplatky alebo preplatky.

 

Úhrada bankovým prevodom na účet číslo IBAN: SK51 0200 0000 0016 5917 3553.

 

V poznámke prosíme uviesť : ŠKD - Meno dieťaťa a triedu, aby sme vedeli, komu máme platbu priradiť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria