Navigácia

Profil školy História školy Základné informácie Organizácia šk. r. 2017/2018

O škole

Profil školy

infovek  Edukácia dištančnou formou  Moderný učiteľ  Škola Plus  eTwinning

 

 HokejistaProfil školy    

   

Základná škola v Poprade – Spišskej Sobote píše tradíciu od roku 1975. Z tohto obdobia sa datuje aj založenie tried so zameraním na ľadový hokej. ZŠ s MŠ, Vagonárska 1600/4, vznikla zlúčením miestnej základnej a materskej školy v roku 2004.

           Budovy školy sú situované v starobylej historickej mestskej časti Popradu – Spišská Sobota.  Nachádza sa vo veľmi  príjemnom prostredí rodinných domov s málo hlučnou premávkou. Jej okolie tvorí rozsiahly areál tvorený výsadbou tatranských  stromov a kríkov, trávnatými plochami na hranie pre žiakov MŠ, aj školského klubu. Pre oddych a športové vyžitie slúžia ihriská a atletická dráha. Okolie školy, blízky miestny lesopark, rieka Poprad a Velický potok poskytujú úžasne tvorivé  podnetné prostredie pre tvorbu projektov, výskumu, poznávania prírody. Na vyučovanie slúžia 3 budovy, z ktorých dve sú prepojené spojovacou chodbou ( budova školy a telocvične ).

         Základná škola poskytuje vzdelanie žiakom z miestnej mestskej časti Spišská Sobota, mestskej časti Stráže, mesta  Poprad, obce Gánovce, ale aj širokého okolia , čo predurčuje jej špecializácia  na ľadový hokej.  Prioritou školy je pripraviť žiakov  čo najlepšie  pre ďalší  život a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu, pričom kladieme dôraz na všestranný rozvoj každého dieťaťa podľa jeho možností a schopností. Naším krédom je škola v pohybe s tebou a pre teba , preto je vyučovanie zamerané na získanie  vedomostí a schopností dôležitých pre svoj život. 

Základná škola  s MŠ, Vagonárska 1600/4 je plne organizovanou základnou školou s deviatimi postupovými ročníkmi. Na prvom stupni v 1. a 2. ročníku sú spravidla po 2 triedy v ročníku. Od 3. ročníka až po 9. ročník sú spravidlapo tri triedy v ročníku. Trieda C je so špecializáciou na ľadový hokej. V rámci racionalizačných opatrení mesta, od školského roku 2008/2009, rozširujeme športové zameranie o plavcov , zatiaľ so zaradením do všeobecných  tried A. Škola združuje materskú školu, školskú jedáleň a školský klub.

         Budovy školy sú umiestnené s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a vhodne upraveným  grafikonom  školských  autobusov.

  

 iuventa   Metodické centrum Prešov   Metodické centrum Trenčín   Ministerstvo školstva   Moderná škola   Štátny inštitút odborného vzdelávania   Štátny pedagogický ústav   Učiteľské noviny

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria