Navigácia

Elokované pracovisko, Vagonárska ulica 5121, Poprad – Spišská Sobota, ako súčasť ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota

Úvodná stránka

Vitajte na stránke našej MŠ!

 

 

    OZNAMY PRE RODIČOV 

 

Riaditeľstvo materskej školy pri

ZŠ Vagonárska ulica 1600/4

v Poprade – Spišskej Sobote,

vypisuje

v dátume od 02.05. do 12.05.2018

zápis detí do MŠ

pre školský rok  2018/2019

Podmienky zápisu:

 1. Rodič prinesie alebo zašle poštou podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na adresu materskej školy.
 2. K žiadosti je nutné doložiť potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa.
 3. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Kritéria prijímania:

 • od 3 do 6 rokov, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ a ZŠ,
 • deti zamestnaných rodičov,
 • deti z mesta Poprad,
 • 2 - ročné deti  sa prijímajú len vo výnimočných prípadoch podľa platnej vyhlášky o materskej škole, ak sú voľné miesta a vytvorené špecifické podmienky.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy.

Informácie, žiadosť a kritéria prijatia do MŠ nájdete na webovom sídle MŠ:

      zsspsobota.edupage.org

 

OZNAM

 Oznamujeme Vám, že počas hlavných prázdnin (júl - august 2018) bude prevádzka  materskej školy z dôvodu rekonštrukčných prác v školskej jedálni prerušená so súhlasom zriaďovateľa.

Zákonní zástupcovia detí boli o prerušní prevádzky informovaní na plenárnej schôdzi rodičovského združenia.

Činnosť v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosi mesta Poprad bude zabezpečená následovne:

JÚL 2018: MŠ na Záborského ulici, na Tajovského ulici, na Dostojevského ulici, na Letnej ulici, na Lidickej ulici v Poprade - Matejovciach

AUGUST 2018: MŠ na Ulici mládeže 2349/5, Ulici mládeže 2614/11, na Jarnej ulici, na Okružnej ulici.

Uzatvorené počas hlavných prázdnin júl - august 2018 budú okrem našej MŠ:

MŠ Podtatranská, Poprad (sídlisko Západ), MŠ Tranovského ul. v Poprade - Veľkej.

                                                                           

Prosíme rodičov, aby zapísali na nástenku v MŠ deti, ktoré budú počas júla a augusta navštevovať náhradné materské školy.    

 

FOTENIE DETÍ

 

Dňa 02.05.2018 od 9:00 hod

 sa v materskej škole uskutoční fotenie detí.

Rodičia oblečú deti podľa vlastného uváženia.

Prosíme neobliekať do zelenej farby!!!

 

VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA - Happy school

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt happy school

prebieha nasledovne:

1. skupina - každý utorok a štvrtok od 12:30 do 13:30 hod

2. skupina - každú stredu a piatok od 14:30 do 15:30 hod

v prváckej triede.

Rozdelenie detí do jednotlivých skupín je uvedené na nástenke v 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria