Navigácia

PRE RODIČOV

Termín zápisu do 1. ročníka

Ak sa nechcete na zápise dlho zdržať, môžete si už doma vyplniť Protokol o zápise.
Chcete pre Vaše dieťa požiadať o odklad školskej dochádzky? Vyplňte si Žiadost o odklad škol. dochádzky.
Potrebujete poradiť? Možno Vám pomôžu Rady rodičom.


   

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4,
Poprad – Spišská Sobota

 

 ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

(školský rok 2017/2018)

  

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka sa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v zmysle VZN mesta Poprad, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

 

  

u s k u t o č ň u j e

od 4. apríla do 6. apríla 2017

 

v čase od 12.00 hod. do 17.00 hod.

 

v budove základnej školy na prízemí, miestnosť č. 8. 

 

 

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v „spádovej škole“),

ak zákonný zástupca nevyberie pre svoje dieťa inú základnú školu.

 V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole prihlásiť.​

 

K zápisu dieťaťa musia byť splnené tieto podmienky:

 

 1. K 1. 9. 2017 musí dieťa dovŕšiť šiesty rok veku (alebo viac, ak malo odklad povinnej školskej dochádzky).
 2. Zákonný zástupca dieťaťa príde na zápis s dieťaťom a prinesie:
  • rodný list dieťaťa
  • zdravotný preukaz dieťaťa s odporúčaním pediatra o školskej zaškolenosti
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu s trvalým pobytom (resp. prechodný)
  • potvrdenie o školskej zrelosti ( od detského lekára )
  • 13 eur na zakúpenie súboru písaniek a pracovných zošitov (písanie, matematika, anglický jazyk)

TEŠÍME SA NA VÁS smiley

  

V Poprade dňa 20.03.2017                                                                             PaedDr. Adriana Oravcová

                                                                                                                                                                                riaditeľka školy

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria