Navigácia

PRE RODIČOV

Termín zápisu do 1. ročníka

Ak sa nechcete na zápise dlho zdržať, môžete si už doma vyplniť Protokol o zápise.
Chcete pre Vaše dieťa požiadať o odklad školskej dochádzky? Vyplňte si Žiadost o odklad škol. dochádzky.
Potrebujete poradiť? Možno Vám pomôžu Rady rodičom.

 

 

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4,
Poprad – Spišská Sobota

 

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

(školský rok 2018/2019)

 

 

          Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka sa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v zmysle VZN mesta Poprad, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

 

 

u s k u t o č ň u j e

 

od 3. apríla do 5. apríla 2018

 

(03.04.2018: 09.00 – 17.00 hod.,

04.04. a 05.04.2018: 12.00 – 17.00 hod.)

 

v budove základnej školy na prízemí, miestnosť č. 8.

 

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v „spádovej škole“), ak zákonný zástupca nevyberie pre svoje dieťa inú základnú školu.

V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole prihlásiť.

 

 

K zápisu dieťaťa musia byť splnené tieto podmienky:

 

 • k 1. 9. 2018 musí dieťa dovŕšiť šiesty rok veku (alebo viac, ak malo odklad povinnej školskej dochádzky).
 • zákonný zástupca dieťaťa príde na zápis s dieťaťom a prinesie:
 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu s trvalým pobytom
 • potvrdenie o školskej zrelosti (od detského lekára)
 • 13 eur na zakúpenie súboru písaniek a pracovných zošitov zo slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka.    

  

V Poprade dňa 08.03.2018                                                                             PaedDr. Adriana Oravcová

                                                                                                                                                                                riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria