Navigácia

Mgr. Monika Tužáková

Výchovné poradenstvo

 

TERMÍNOVNÍK

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov:

5.ročník: 21. 11. 2018

9.ročník: 3. 4. 2019  a  4. 4. 2019

                Náhradný termín / 9.ročník /: 16. 4. 2019  a  17. 4. 2019

 

zvonec 

Termíny prijímacích skúšok:  

1. kolo:

1. termín : 13. 5. 2019 / pondelok /

2. termín : 16. 5. 2019 / štvrtok /

2. kolo:

18. 6. 2019 / utorok /

maliarska paleta

Talentové školy

Prijímacie skúšky: vyžadujú si overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu.

                               25. 3. 2019 - 12. 4. 2019

Kritériá PS:  zverejnené v elektronickej podobe na web. stránkach SŠ pre:

Talentové školy:    do 1. 2. 2019

Ostatné SŠ:           do 31. 3. 2019

obálka

Termín odoslania prihlášok:

Talentové školy:      28. 2. 2019

Ostatné SŠ:             20. 4. 2019

8 ročné gymnáziá:   20. 4. 2019

 

Tlačivá / prihlášky, zápisné lístky / žiaka na SŠ vypisuje a vydáva ZŠ / výchovný poradca /.

Prihlášky na jednotlivé SŠ odosiela ZŠ.

Zápisný lístok doručuje zákonný zástupca žiaka po jeho prijatí v stanovený deň zápisu na sekretariát SŠ.


Pozvánka na prijímacie skúšky - doručená najneskôr 5 dní pred termínom prijímacích skúšok na adresu žiaka. Súčasťou pozvánky bude pridelené identifikačné číslo žiaka, pod ktorým bude vykonávať prijímacie skúšky na SŠ.


Výsledok prijímacích skúšok:

- zverejnený na web. stránke SŠ pod prideleným identifikačným číslom žiaka do 3 dní odo  dňa 2. termínu / 1.kola / prijímacích skúšok a následne doručený v písomnej forme na  adresu žiaka.

papier a ceruza

Odvolanie proti neprijatiu žiaka na SŠ:

- do 15 dní od doručenia zásielky - podáva zákonný zástupca žiaka  a adresuje riaditeľovi         SŠ.

 

V Poprade - Spišskej Sobote dňa 31.augusta 2018                                   Výchovná poradkyňa: Mgr. Monika Tužáková

 


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria