Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pohybová príprava
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk 2RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Športová príprava SRL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivé čítanie TEF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria